Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23 (od 09.02.2023)::

 Przewodniczący:

 Ewelina Tomaszewska

Z-cy przewodniczącego:

 Krzysztof Romański

 Małgorzata Borzym

 

Sekretarz

Bogumiła Kurek - Steinke

 

Skarbnik/księgowa:

 Dorota Kuźniar

 

Koordynatorzy ds. bud. przy ul. Nałkowskiej:

Małgorzata Borzym

Krzysztof Romański

Oliwia Konwicka

 

Członkowie:

Anna Pietkiewicz

Marta Dziobkowska

Kamila Sarnecka

Jarosław Kowalczyk

Izabela Niewiadomska

Justyna Niedolistek

 

--->>> Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <<<---

 

Wysokości składki: 100 zł (90 zł + 10 zł na fundusz rozbudowy pracowni komputerowych) oraz 80 zł  (70 zł + 10 zł) na kolejne dziecko

Numer konta RR:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie

ul. Rydla 6

70-783 Szczecin

Bank PKO BP, nr konta 73 1020 4812 0000 0102 0080 0995

Wpłaty na RR prosimy dokonywać z dopiskiem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, aktualna klasa

Materiał przygotowany i opracowany przez Zarząd Rady Rodziców:

Warto przeczytać:


Co to jest Rada Rodziców?

Są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.) przewiduje:

[...]

Art.53.

W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.

Art.54.

Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.53 ust.3.


Kompetencje Rady Rodziców (na podstawie USTAWY z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz. 542)

Do kompetencji rady rodziców, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.

6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.

7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.";


Rodzice szkole – historia działań ostatnich 20 lat

Rodzice szkole – doświadczenia, perspektywy, wyzwania- 20 lat batalii o prawa rodziców w szkole

Historia i dorobek ostatnich dwudziestu lat w obszarze praw rodziców w szkole obejmuje szereg inicjatyw obywatelskich, programów edukacyjnych i rozwiązań prawnych. Do najważniejszych należy zaliczyć:

1. wprowadzenie, w wyniku działań Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które potrzebę uspołecznienia oświaty publicznej podkreślało od początku swojej działalności dając temu wyraz w Deklaracji Programowej przyjętej 22 stycznia 1989 r., oraz bardzo aktywnie zabiegającego o tego typu regulacje prawne Marka Kunickiego-Goldfingera, do ustawy o systemie oświaty zapisów mówiących o społecznych organach w systemie oświaty,

2. opracowanie w roku 1998, z inicjatywy i przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zamówienie Ministra Edukacji Narodowej, programu pod redakcją Marii Mendel o znamiennym tytule „RODZICE W SZKOLE – Rodzice i nauczyciele płaszczyzny współpracy” poświęconego budowaniu partnerstwa rodzina – szkoła - gmina,

3. powstanie w roku 2000, w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z inicjatywy Wojciecha Starzyńskiego, członka Gabinetu Politycznego premiera Jerzego Buzka dokumentu zatytułowanego „STANOWISKO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WSPÓŁPRACY RODZICÓW I NAUCZYCIELI” (mimo iż nie uzyskał on nigdy statusu oficjalnego , co było spowodowane m.in. odwołaniem prof. Mirosława Handke ze stanowiska ministra edukacji narodowej, stanowi znaczącą cezurę w polityce oświatowej tamtych lat);

4. zorganizowanie w roku 2000, z inicjatywy STO i Parlamentarnego Zespołu „Edukacja Jutra” (którym kierował poseł Jerzy Polaczek) w gmachu Sejmu RP dwóch konferencji (15 kwietnia i 25 listopada ) pod wspólnym tytułem „Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacyjnym”. W ich trakcie przedstawiciele rodziców z kilkudziesięciu środowisk:

• przyjęli wspólne stanowisko odnośnie nowelizacji ustawy o systemie oświaty przedstawiając własną propozycję zapisów art. 53 i 54 (co było podstawą do zmian wprowadzonych do ww. ustawy w kwietniu 2007 r.),

• powołali Komitet Założycielski Ogólnopolskiego Forum Rodziców,

• przyjęli uchwaloną przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA) EUROPEJSKĄ KARTĘ PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

Z obu konferencji zostały wydane przez STO, w formie broszury, materiały pokonferencyjne.

5. przygotowanie przez środowiska skupione w Komitecie Założycielskim Ogólnopolskiego Forum Rodziców programu „Rodzice szkole w środowisku lokalnym”, którego celem było wykształcenie 350 profesjonalnych edukatorów, a następnie w ciągu 7 miesięcy przeszkolenie 40 tys. rodziców i 20 tys. nauczycieli przygotowujące ich do współpracy na terenie szkoły. Uwzględniając skalę projektu i długofalowe skutki społeczne całkowity koszt szacowany na 11 834 200,00 zł nie wydaje się zbyt wygórowany. Niestety żadna z ekip MEN nie zdecydowała się na jego realizację,

6. wydanie ponad dwudziestu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych powyższej tematyce m.in.:

• „Prawa rodziców w szkole” autorstwa W. Starzyńskiego, E. Wieczorka, W. Kołodziejczyka , M. Kunickiego - Goldfingera .(wyd. I 2002 r., wyd. II 2005 r.)

• „Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy” autorstwa Marii Mendel (2007 r.)

• „Rodzice w szkole - poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców” autorstwa I. Dzierzgowskiej(wyd. I 1999 r., wyd. II 2001 r.)

• „Rada Rodziców – sposoby skutecznego działania w szkole, Niezbędnik Aktywnego Rodzica” autorstwa I. Dzierzgowskiej i A. Rękawek (2008 r. )

• „Faktyczna obecność – jak powołać i prowadzić radę rodziców” autorstwa W. Starzyńskiego (2007 r.)

• „10 kroków do powołania rady rodziców” e-poradnik i „Rada Rodziców w szkole Twojego dziecka” autorstwa W. Starzyńskiego (2007 r.)

• „W poszukiwaniu partnerstwa rodziny szkoły i gminy” autorstwa Marii Mendel (2000 r.)

• „Vademecum dla rad rodziców” praca zbiorowa pod redakcją Marii Szpilowskiej – prezes zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” (2009 r.)

7. założenie Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rodziców (przekształconego w Polskie Stowarzyszenie Rodziców), Warszawskiego Oświatowego Porozumienia Rodziców, stowarzyszeń rodziców w Zielonej Górze i Bielsku Białej, ruchu „Ratuj Maluchy”, z którego wyrosło stowarzyszenie ”Rzecznik Praw Rodziców”, Katowickiej Międzyszkolnej Rady Rodziców, Andrychowskiego Forum Rad Rodziców, Forum Rad Rodziców w Pile, Wojewódzkiej Rady Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty, Federacji Inicjatyw Oświatowych i szeregu innych zorganizowanych środowisk rodzicielskich zabiegających o partnerską współpracę ze szkołami i organami władzy publicznej,

8. powstanie w roku 2006 Fundacji „Rodzice Szkole”, której celem jest „budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznianie i demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, Rad Rodziców i innych organizacji rodzicielskich” (ze statutu fundacji).

Na podkreślenie zasługują inicjatywy organizacji i środowisk rodzicielskich prowadzące do zmian w ustawie o systemie oświaty i realizacja projektów przygotowujących rodziców i nauczycieli do współpracy. Najbardziej znaczące to:

• działania na rzecz nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzające w art. 53 i 54 zapisy gwarantujące rodzicom możliwość oddziaływania na szkołę ich dzieci (poparte przez Rzecznika Praw Obywatelskich - prof. Andrzeja Zolla w oficjalnym liście skierowanym do Marszałków Sejmu i Senatu),

• szeroka akcja sprzeciwu w sprawie obniżenia obowiązku szkolnego do lat sześciu i obowiązku przedszkolnego do lat pięciu (dzięki wywołanej przez rodziców debacie publicznej przyjęto rozwiązania bardziej racjonalne w stosunku do propozycji wyjściowych i zdynamizowano proces przygotowania placówek oświatowych do w.w rozwiązań)

Podsumowanie

Podsumowanie ponad dwudziestoletniej działalności różnych środowisk rodzicielskich nasuwa wniosek, że obecnie powinno się dążyć do zorganizowania szerszej ich współpracy umożliwiającej znacznie bardziej skuteczne oddziaływanie na polski system oświaty.

Doświadczenia demokratycznych państw pokazują wyraźnie, że nie powstanie dobre szkolnictwo bez zaangażowania w ten proces szerokich kręgów społeczeństwa, a szczególnie bez aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły ich dzieci.

Działania obywatelskie podejmowane od początku lat osiemdziesiątych ub. wieku, doprowadziły do wielu zmian i rozwiązań pozwalających na tworzenie systemu oświaty odpowiadającego współczesnym i przyszłym wyzwaniom . Raport ,,Polska 2030” wskazuje dobitnie, że o przyszłości kraju będzie decydował kapitał społeczny. Należy więc podejmować różnorodne działania na rzecz jego poszerzania ze świadomością, że najważniejszym obszarem w tym zakresie jest edukacja dzieci.

Wojciech Starzyński

Fundacja Rodzice Szkole


Zadania Rady Rodziców w szkole

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Prawo Oświatowe

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) wprowadziła istotne zmiany w zadaniach rad rodziców funkcjonujących w szkołach i placówkach. Przede wszystkim nowe przepisy wprowadzają od 1 września 2007 roku obligatoryjność ich funkcjonowania w szkołach i placówkach. Obecnie w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) był zapis, że w szkole i placówce może działać rada rodziców.

Do dnia 23 czerwca 2007 roku dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki, a w przypadku braku takiego organu w szkole lub w placówce – rada pedagogiczna szkoły lub placówki, miały obowiązek uchwalenia szczegółowego trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do nowej rady rodziców szkoły lub placówki. W przykładowym regulaminie działania rady rodziców, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komentarza, szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do nowej rady rodziców szkoły lub placówki został już uwzględniony. Wybory do nowych rad rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 31 października 2007 roku Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki wykonują zadania rady rodziców do czasu wyboru nowych rad rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2007 roku.

W szkołach i placówkach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Należy jednak pamiętać, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

Według przepisów w skład rad rodziców wchodzą:

1. w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału

2. w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki

3. w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

W szkołach wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Wybory należy przeprowadzić w głosowaniu tajnym. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawiciela rodziców z danego oddziału do rady rodziców musi zostać określony w regulaminie działalności rady rodziców. Ponadto w regulaminie działalności rady rodziców musi zostać określona wewnętrzna struktura i tryb pracy rady rodziców oraz zasady wydatkowania zgromadzonych przez nią funduszy. Przedstawiony przykładowy regulamin działania rady rodziców, będący załącznikiem do niniejszego komentarza także uwzględnia powyższe wymagania. Ponadto znowelizowane przepisy w ww. ustawie o systemie oświaty wprowadzają nowe zadania i kompetencje rad rodziców, które również w przykładowym regulaminie działania rady rodziców zostały uwzględnione.

Rada rodziców praktycznie może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do dyrektora szkoły, rady szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Rada rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Ponadto w uzasadnionych przypadkach rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

Rada rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

Rada rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego. Swoją opinię powinna przedstawić w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Jednak nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów. Natomiast w przypadku szkół ponadgimnazjalnych rada rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Ponadto rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. W szkołach dla dorosłych, nie uchwala się programu wychowawczego. Natomiast w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczy ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. Program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Należy jednak pamiętać, że w szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego oraz w szkołach dla dorosłych, nie uchwala się programu profilaktyki. Natomiast w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program profilaktyki ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

Rada rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole. Terenem działania rady rodziców jest budynek szkoły. Rada rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Krzysztof Lodziński

ABC Wolters Kluwers


Polecane przez Radę Rodziców strony:

www.brpd.gov.pl -Oficjalna strona Rzecznika Praw Dziecka RP. Prezentuje działalność Rzecznika,informuje o prawach dziecka, zawiera dużą liczbę materiałów, ekspertyz, prezentacji oraz linki do organizacji, instytucji i programów, które związane są ze sprawami dzieci.

www.szkolabezprzemocy.pl- Strona ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Na stronie można znaleźć m.in. dobre praktyki z różnych szkół, scenariusze lekcji itp.

www.fundacjarodziceszkole.org.pl -Gospodarzem strony jest fundacja, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach rodziców w szkole publicznej z zamiarem jej stopniowego i skutecznego uspołecznienia. Warto zajrzeć zwłaszcza do prezentacji „W kierunku szkoły partnerskiej i obywatelskiej” (dział: programy).

www.sto.org.pl -Portal Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które ma na celu tworzenie dla dzieci i młodzieży dobrych warunków do wszechstronnej, rzetelnej nauki oraz walkę o możliwości korzystania w praktyce z należnych nam praw obywatelskich – w obronie naszych dzieci, ich zdrowia, prawidłowego rozwoju i wykształcenia, prawa do radości i i uśmiechu.

www.kidprotect.pl -Strona fundacji, której głównym celem jest zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości seksualnej skierowanej przeciwko dzieciom. Strona oferuje poradnictwo i wsparcie, a w szczególnych przypadkach – interwencję kryzysową

www.dzieckowsieci.pl -Celem tej strony jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w sieci. Można tu znaleźć wiele interesujących tekstów, spoty reklamowe kampanii, materiały multimedialne i do wydrukowania, rady i film dla rodziców, słowniczek podstawowych terminów dotyczących komputera i internetu dla rodziców.

www.helpline.org.pl -Portal oraz telefon interwencyjny helpline (0-800 100 100), pod który można zgłaszać się po pomoc w sprawach związanych z zagrożeniem dzieci w Internecie. Zapewnia pomoc zarówno dla dzieci i rodziców, jak i profesjonalistów.

www.sieciaki.pl

www.przedszkolaki.sieciaki.pl -Portale dla dzieci, w przystęny i przyjazny sposób propagujące wiedzę o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. W ramach serwisu prowadzone są różne konkursy oraz stale aktualizowany jest katalog bezpiecznych stron dla dzieci.

www.elearning.dzieckowsieci.pl Platforma e-learningowa oferująca dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom edukację w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Proponowane kursy maja atrakcyjną formie przypominającą gry komputerowe. Można z nich korzystać w dowolnym miejscu: w szkolnej pracowni komputerowej, w domu lub kafejce internetowej.

www.totylkofizyka.pl - ciekawe i proste do wykonania doswiadczenia z fizyki dla dzieci małych i dużych

www.ixl.com - multimedialna platforma pomocna w nauczaniu matematyki (i języka angielskiego)