„ (…) naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.”

(Kodeks etyczno-zawodowy psychologa)

 

Głównym adresatem wszelkich działań psychologa w szkole jest uczeń. Najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne dotyczące uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Praca na stanowisku psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat klientów (uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań psycholog  wykorzystuje również te, które pochodzą z innych źródeł, od: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców (prawnych opiekunów) oraz są wynikiem własnych obserwacji, doświadczeń oraz odczuć.

W pracy z grupą, przybierającą najczęściej formę zajęć psychoedukacyjnych, głównym celem bardzo często jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, mediacja. W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie, ale przede wszystkim o otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, uwolnienie z negatywnych emocji. Jest to jeden ze sposobów integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.