ZASADY WEJŚCIA DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37

Ul. Lucjana Rydla 6

  • Drzwi wejściowe do szkoły są otwierane od godziny 6:30 do godziny 17:00 przez pracowników portierni.
  • Rodzic lub opiekun ucznia nowoprzyjętego do szkoły lub przedszkola otrzymuje za pokwitowaniem od wychowawcy klasy lub grupy 1 darmowy identyfikator do okazywania pracownikowi szkoły wchodząc do budynku szkoły. Za każdy dodatkowy identyfikator należy uiścić w sekretariacie szkoły opłatę w wysokości 4 zł.
  • Każda osoba chcąca wejść do szkoły musi okazać identyfikator „RODZIC – OPIEKUN” lub „PRZEDSZKOLE”.
  • W przypadku braku identyfikatora zostanie wpisana do Rejestru Wejść z imienia i nazwiska, godziny wejścia i celu w jakim idzie. Następnie otrzyma identyfikator „GOŚĆ”, który musi być zwrócony w czasie wyjścia ze szkoły.
  • Pracownik szkoły może zażądać od osoby wchodzącej na teren szkoły aby okazała dowód tożsamości.
  • Rodzicom lub opiekunom dzieci z oddziałów przedszkolnych zezwala się na wejście do szatni i odprowadzenie dziecka do sali.
  • Rodzice i opiekunowie uczniów Klas I mogą wchodzić do szatni tylko przez pierwsze dwa tygodnie września okazując wcześniej identyfikator. Po tym terminie na teren korytarzy z boksami szatni wchodzą tylko uczniowie.
  • Zakaz wchodzenia do szatni podyktowany jest bezpieczeństwem dzieci.

 

Rodziców i opiekunów prosimy o zrozumienie i współpracę.