Zadania i obowiązki psychologa zatrudnionego w szkole polegają na:

 1. Prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów w zakresie:
 • indywidualnych potrzeb rozwojowych
 • wczesnego wykrywania i diagnozowania w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • diagnozowania zaburzeń lekowych, depresyjnych, adaptacyjnych,
  opozycyjno -buntowniczych oraz zaburzeń zachowania.
 • rozpoznawania i wspierania mocnych stron uczniów
 1. Minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 2. Prowadzeniu terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, psychoedukacji.
 3. Współpracy z nauczycielami i rodzicami
 4. Pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 

 • Dyrekcją szkoły.
 • Rodzicami (prawnymi opiekunami).
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
 

Wszelkie problemy, z jakimi uczniowie zgłaszają się do psychologa wymagają czasu, namysłu, analizy, uważnego wysłuchania, a także dłuższej rozmowy. Zdarzają się problemy lub sytuacje w klasie, które nie mogą czekać, wymagają szybkiego działania albo interwencji. Dlatego sposób pracy psychologa w szkole jest na tyle elastyczny, by mógł poświęcić on czas i uwagę uczniowi zawsze wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba.