Szanowni Państwo,
przed nami rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej.

Znajomość języka obcego  w dzisiejszych czasach, jak zapewne Państwo rozumiecie,  jest niezwykle istotna. W klasie siódmej wszyscy uczniowie będą się uczyli obowiązkowo dwóch języków obcych  – języka kontynuowanego w ilości trzech godzin tygodniowo i języka nowego w ilości dwóch godzin tygodniowo. Będą to język angielski i język niemiecki lub język hiszpański. Jak co roku proponujemy Państwa dzieciom skorzystanie z możliwości uczenia się w klasie dwujęzycznej, w której uczniowie również będą uczyli się dwóch języków obcych, ale języka angielskiego w ilości pięciu godzin tygodniowo i języka niemieckiego w ilości dwóch godzin tygodniowo. W ramach tych pięciu godzin nauczana dwujęzycznie będzie historia i realioznawstwo.

Dwujęzyczność to opanowanie języka w wysokim stopniu. Polega na umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku obcym oraz na częstym używaniu języka w różnych sytuacjach.

Nauczanie dwujęzyczne to uzupełnianie i rozszerzanie wcześniej nabytej wiedzy językowej i wiedzy o świecie  na podstawie zrozumienia kontekstu komunikacyjnego i sytuacyjnego. Jest procesem dynamicznym.

Pragnę Państwu wskazać tylko niektóre zalety nauczania dwujęzycznego:
- sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu języka obcego,
- pozwala przyswoić różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, poprzez obcowanie  z autentycznym językiem,
- daje możliwość opanowania szerszego zasobu słownictwa, szczególnie specjalistycznego,
- pozwala na codzienne konwersacje i stały kontakt z językiem,
- stawia główny nacisk nie tylko na zdobywanie kompetencji językowych, ale też na wykorzystywanie ich do rozwiązywania sytuacji problemowych,
- poszerza wiedzę na temat krajów języka obcego, związaną z kulturą, historią, geografią, literaturą, polityką, życiem codziennym, itd.,
- otwiera uczniów na świat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywności, tolerancji, ciekawości świata, życia i ludzi.
W związku z powyższym zapraszam Państwa do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji i zmobilizowanie dzieci do przystąpienia do testu predyspozycji językowych, który jest koniecznym elementem rekrutacji.

Wierzę, że stawiacie Państwo na rozwój swoich dzieci i jak co roku będzie wielu chętnych do klasy dwujęzycznej.

Z poważaniem, dyrektor szkoły

Janusz Cymerman


Szanowni Państwo!
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 17.01.2024 r. w załączniku nr 2, terminy składania dokumentów do oddziałów klas 7 dwujęzycznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2024/2025.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/24
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów
do klas VII oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin
jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2024/2025

Lp.

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym

 

13 maja 2024 r.

 

31 maja 2024 r.
do godz. 12:00

 

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną

 

12 czerwca 2024 r. godz. 16:00
– do klasy dwujęzycznej

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

 

19 czerwca 2024 r. godz. 12:00


4.

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

21 czerwca 2024 r.

28 czerwca 2024 r.
do godz. 12:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 lipca 2024 r. godz. 12:00

 

6.

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII

 

2 lipca 2024 r.
od godz. 12:00

 

5 lipca 2024 r.
do godz. 12:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8 lipca 2024 r. godz. 12:00