Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Dzisiaj 0

Wczoraj 485

Miesiąc 8516

Wszystkie 304710

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

tel.+48-91-852-20-93

iod@spnt.pl

 

RODO-informacje


Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej
nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny
2020/2021 ( budynek: Rydla 6 oraz Zofii Nałkowskiej 33).
 
 
 
 
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.), Zarządzenia nr 7/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 01.10.2018r.,  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem
pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynkach przy ul. Z.
Nałkowskiej 33 oraz L. Rydla 6 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną,
zajęcia sportowe (na rok szkolny 2020/2021). Szczegółowe informacje w
załącznikach.
 
 
 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie w budynku przy ul. Lucjana Rydla 6 na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (ze zmianami: Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.). Zarządzenia Nr 37/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynku przy ul. Lucjana Rydla 6 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, zajęcia sportowe na rok szkolny 2019/2020.

I. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczenia w budynku przy ul. L. Rydla 6:

Rodzaj pomieszczenia

powierzchnia

Minimalna cena

za godzinę zegarowa

(w tym VAT. 23%)

netto + 23%VAT = brutto

Dostępność godzinowa pomieszczenia

(od poniedziałku

- do piątku)

Sala gimnastyczna

482 m2

110,00 + 25,30 = 135,30

 

Aula

332 m2

70,00 + 16,10 = 86,10

 

Saka korekcyjna

100 m2

45,00 + 10,35 = 55,35

 

Sala lekcyjna

54 m2

30,00 + 6,90 = 36,90

 

Salka

18 m2

15,00 + 3,45 = 18,45

 

Salka gimnastyczna nr 100

230 m2

50,00 + 11,50 = 61,50

 

Salka gimnastyczna nr 230

108 m2

45,00 + 10,35 = 55,35

 

Stołówka

234 m2

100,00 + 23,00 = 123,00

 

Harcówka

 

30,00 + 6,90 = 36,90

 

 

Godziny wynajmu po zakończonych zajęciach szkolnych - będą znane po otrzymaniu planu lekcji.

Pomieszczenia te wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania, przebieralni, sanitariatów oraz korzystania z mediów (energii i wody).

Wyżej wymienione ceny nie dotyczą okazjonalnych , jednorazowych wynajmów.

II. Warunki przetargu:

1. Oferty można złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły przy ul. L. Rydla 6, 70-783 Szczecin od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30 w zamkniętych kopertach z napisem:

Oferta na wynajem pomieszczenia szkolnego w SP-37 przy ul. L. Rydla 6, 70-783 Szczecin” lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat @sp37.szczecin.pl lub w.prajs@sp37.szczecin.pl

1)Termin składania ofert do dnia 16.09.2019 r. do godz. 12,00 2)Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2019 r. o godz. 12,00

3)Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji , poprzez wywieszenie ich w Szkole Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 6 oraz zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne www.sp37.szczecin.pl 4)Informacji dotyczących możliwości funkcjonalnych pomieszczeń udziela: Wiesław Prajs – Kierownik gospodarczy nr telefonu 91/4668-478, e-mail: w.prajs@sp37.szczecin.pl

5)Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 28.08.2019 r. w godz. od 8,00 do 13,00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, kontakt jak powyżej.

6)Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły.

7)Do oferty winno być załączone:

a)Podanie skierowane do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie z krótkim opisem rodzaju planowanej działalności, planowanym czasem trwania umowy, określeniem dni i godzin wynajmu oraz rodzaju pomieszczenia.

b)Aktualny odpis z KRS lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

c)Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

8)Oferta winna zostać podpisana przez osobę uprawnioną tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.

9)Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena (zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu najmu) oraz proponowana ilość godzin wraz z planowanym czasem trwania najmu. W przypadku złożenia większej ilości ofert z jednakową ceną niż możliwości dostępności godzinowej pomieszczeń na wynajem, kryterium będzie stanowić: czas trwania umowy, proponowana ilość godzin, wiarygodność płatnicza oferenta oraz okres dotychczasowej współpracy.

10) Do najmu będzie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

11)Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

12)Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony w roku szkolnym 2019/2020.

13)Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Formularz ofertowy

Umowa najmu

Załącznik RODO

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020 (budynek: Zofii Nałkowskiej 33).
 
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Szczecin NrXII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.), Zarządzenia nr 7/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 01.10.2018 r,  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynku przy ul. Z. Nałkowskiej 33 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, zajęcia sportowe (na rok szkolny 2019/2020).
Szczegółowe informacje w załącznikach:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. III – warzywa, owoce, kiszonki do Szkoły Podstawowej nr 37  ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin,  określonych opisem przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. warzyw, owoców i kiszonek do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 37 ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
 2. Nazwy własne takie jak „Kapusta „wołoska” zostały użyte przypadkowo. Dopuszcza się produkty równoważne w stosunku do przywołanych. Produkt równoważny zgodnie ze swoją definicją musi posiadać parametry nie gorsze niż produkt wskazany przykładowo przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy.
 3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie  lub pisemnie przez upoważnionego przez Zamawiającego intendenta transportem i na koszt Wykonawcy.
 4. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienne w obowiązujących przepisach prawa

 dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności :

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. oraz 26 lipca 2016 r.

w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2015, poz.1256 ) i (Dz. U. z 2016, poz. 1154).

 1. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
 2. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP.
 3. Dostarczana żywność musi posiadać termin przydatności do spożycia, określony przez producenta odpowiednio długi, pozwalający na swobodne wykorzystanie produktu (surowca) w placówce w ramach realizacji wdrożonego systemu HACCP, opartego na aktualnych aktach prawnych: Ustawa o bezp. Żywności i Żywienia 2006r. Dz. U.2006 nr 171 poz. 1225, Dyrektywa 2000/13/WE z dnia 20.03.2000r.
 4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport              i magazynowanie.  (Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia stosownego dokumentu).
 5. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie.
 6. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i niezwłocznie wymienić żywność, która nie spełnia wymagań jakościowych na wolną od wad na własny koszt.
 7. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
 8. Podane ilości są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dostawy mniejszej ilości produktów .Wykonawcy nie będą przysługiwały wtedy żadne roszczenia            w stosunku do Zamawiającego.
 9. Cena artykułów żywnościowych, wskazanych załącznikiem nr 1 do Oferty cenowejpowinna zawierać:
  1. koszt towaru
  2. koszt opakowania
  3. koszt dostawy do zamawiającego
 10. Wybór oferty najkorzystniejszej:

 Jedynym kryterium wyboru  oferty jest cena.  W czasie trwania umowy obowiązują ceny stałe.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest pan Wiesław Prajs 91/ 46-68 478, pani Bogusława Zielińska tel.: 91 46 68-473, w godzinach 08:00 – 13:00.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 3. Dostawy towarów winny być realizowane nie później niż następnego dnia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego do godz. 7.00.
 4. Oferty należy składać na piśmie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ul. Lucjana Rydla 6  do dnia  14.12.2018 r. do godz. 13.00                                                              

Informacji szczegółowych udziela w imieniu Zamawiającego

Wiesław Prajs, Bogusława Zielińska

 

Tel. 91/46-68-478, 9146-68-473 

 

Załączniki:

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. II – mięso, drób i przetwory do Szkoły Podstawowej nr 37  ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin  oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin  określonych opisem przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. mięsa, drobiu i przetworów do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 37 ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin w okresie od 01.01.2019 do31.12.2019 r.
 2. Nazwy własne takie jak „Szynka” zostały użyte przypadkowo. Dopuszcza się produkty równoważne w stosunku do przywołanych. Produkt równoważny zgodnie ze swoją definicją musi posiadać parametry nie gorsze niż produkt wskazany przykładowo przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy.
 3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie  lub pisemnie przez upoważnionego przez Zamawiającego intendenta transportem i na koszt Wykonawcy.
 4. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienne w obowiązujących przepisach prawa

 dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności :

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. oraz 26 lipca 2016 r.

w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2015, poz.1256 ) i (Dz. U. z 2016, poz. 1154).

 1. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
 2. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP.
 3. Dostarczana żywność musi posiadać termin przydatności do spożycia, określony przez producenta i odpowiednio długi, pozwalający na swobodne wykorzystanie produktu (surowca) w placówce w ramach realizacji wdrożonego systemu HACCP, opartego na aktualnych aktach prawnych: Ustawa o bezp. Żywności i Żywienia 2006r. Dz. U.2006 nr 171 poz. 1225, Dyrektywa 2000/13/WE z dnia 20.03.2000r.
 4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport              i magazynowanie. (Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia stosownego dokumentu).
 5. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie.
 6. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i niezwłocznie wymienić żywność, która nie spełnia wymagań jakościowych na wolną od wad, na własny koszt.
 7. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
 8. Podane ilości są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dostawy mniejszej ilości produktów. Wykonawcy nie będą przysługiwały wtedy żadne roszczenia            w stosunku do Zamawiającego.
 9. Cena artykułów żywnościowych, wskazanych w załączniku nr 1 do Oferty cenowejpowinna zawierać:
  1. koszt towaru
  2. koszt opakowania
  3. koszt dostawy do zamawiającego
 10. Wybór oferty najkorzystniejszej:

       Jedynym kryterium wyboru  oferty jest cena.  W czasie trwania umowy obowiązują ceny stałe.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest pani Bogusława Zielińska , tel.: 91 46-68-473, w godzinach 08:00 – 13:00.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 3. Dostawy towarów winny być realizowane nie później niż następnego dnia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego do godz. 7.00.
 4. Oferty należy składać na piśmie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ul. Rydla 6  do dnia 14.12. 2018 do godz.13.00  

                                                             

Informacji szczegółowych udziela w imieniu Zamawiającego

Bogusława Zielińska

 

Tel. 91 46-68-473  

 

Załączniki: