Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dzisiaj 3

Wczoraj 85

Miesiąc 2326

Wszystkie 156953

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

tel.+48-91-852-20-93

iod@spnt.pl

 

RODO-informacje


Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020 (budynek: Zofii Nałkowskiej 33).
 
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Szczecin NrXII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.), Zarządzenia nr 7/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 01.10.2018 r,  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynku przy ul. Z. Nałkowskiej 33 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, zajęcia sportowe (na rok szkolny 2019/2020).
Szczegółowe informacje w załącznikach:

I.Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny 2019/2020

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn.  zm. : Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.). Zarządzenia Nr 32/17/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 16.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu na wyłonienie najemców pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynkach  przy ul. Rydla 6 z przeznaczeniem na działalność zdrowotną stomatologiczną na rok szkolny 2019/2020.

 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny.
 2. Powierzchnia 18 m2 na gabinet stomatologiczny. Pomieszczenia wyposażone są w punkty oświetleniowe, gniazda energii elektrycznej, meble kuchenne (zimna, ciepła woda).
 3. Minimalna stawka czynszu wynajmowanego pomieszczenia wynosi 500 zł netto, w której zawarte są opłaty z tytułu kosztów utrzymania pomieszczenia. Do czynszu doliczony będzie miesięcznie obowiązujący podatek VAT oraz podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia wg. aktualnie obowiązujących stawek oraz rachunek za energię elektryczną oraz wodę wg. wskazań podliczników.
 4. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określona działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego.
 5. Po wynajęciu od szkoły pomieszczenia, oferent zobowiązany będzie do prowadzenia gabinetu stomatologicznego na ściśle określonych zasadach znajdujących się we wzorze umowy najmu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 6. Oferent musi posiadać kontrakt z NFZ (leczenie uczniów szkoły).
 7. Oferent może przyjmować pacjentów bez kontraktu.

 II. Przygotowanie i złożenie oferty.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia gabinetu stomatologicznego w SP37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin”

 1. Na oferty składają się:
 2. Oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji warunków przetargu.
 3. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru.
 4. Kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON.
 5. Kserokopia dowodu osobistego.
 6. Umowa kontraktu z NFZ – do wglądu.
 7. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.
 8. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku ul. Lucjana Rydla 6 w terminie do 28.06.2019 r. do godz. 10,00.
 9. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Otwarcie ofert będzie jawne i odbędzie się w dniu 06.2019 r. o godz. 11,30 w pokoju 229.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora SP 37 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w budynku szkoły przy ul. Lucjana Rydla 6 oraz na stronie internetowej szkoły.
 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 20 dni od daty zakończenia przetargu.
 6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy od 01.09.2019 do 31.08.2020 r. z możliwością przedłużenia na następne lata.

 

IV. Wyjaśnienia i informacje:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Gospodarczy – Wiesław Prajs 91/4668-478,
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (sp37.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załączniki do specyfikacji na gabinet stomatologiczny.

Zał. nr 1 – wzór umowy na gabinet stomatologiczny

Zał. nr 2 – oferta cenowa na gabinet stomatologiczny

Zał. do umowy - RODO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. III – warzywa, owoce, kiszonki do Szkoły Podstawowej nr 37  ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin,  określonych opisem przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. warzyw, owoców i kiszonek do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 37 ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
 2. Nazwy własne takie jak „Kapusta „wołoska” zostały użyte przypadkowo. Dopuszcza się produkty równoważne w stosunku do przywołanych. Produkt równoważny zgodnie ze swoją definicją musi posiadać parametry nie gorsze niż produkt wskazany przykładowo przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy.
 3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie  lub pisemnie przez upoważnionego przez Zamawiającego intendenta transportem i na koszt Wykonawcy.
 4. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienne w obowiązujących przepisach prawa

 dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności :

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. oraz 26 lipca 2016 r.

w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2015, poz.1256 ) i (Dz. U. z 2016, poz. 1154).

 1. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
 2. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP.
 3. Dostarczana żywność musi posiadać termin przydatności do spożycia, określony przez producenta odpowiednio długi, pozwalający na swobodne wykorzystanie produktu (surowca) w placówce w ramach realizacji wdrożonego systemu HACCP, opartego na aktualnych aktach prawnych: Ustawa o bezp. Żywności i Żywienia 2006r. Dz. U.2006 nr 171 poz. 1225, Dyrektywa 2000/13/WE z dnia 20.03.2000r.
 4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport              i magazynowanie.  (Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia stosownego dokumentu).
 5. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie.
 6. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i niezwłocznie wymienić żywność, która nie spełnia wymagań jakościowych na wolną od wad na własny koszt.
 7. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
 8. Podane ilości są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dostawy mniejszej ilości produktów .Wykonawcy nie będą przysługiwały wtedy żadne roszczenia            w stosunku do Zamawiającego.
 9. Cena artykułów żywnościowych, wskazanych załącznikiem nr 1 do Oferty cenowejpowinna zawierać:
  1. koszt towaru
  2. koszt opakowania
  3. koszt dostawy do zamawiającego
 10. Wybór oferty najkorzystniejszej:

 Jedynym kryterium wyboru  oferty jest cena.  W czasie trwania umowy obowiązują ceny stałe.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest pan Wiesław Prajs 91/ 46-68 478, pani Bogusława Zielińska tel.: 91 46 68-473, w godzinach 08:00 – 13:00.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 3. Dostawy towarów winny być realizowane nie później niż następnego dnia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego do godz. 7.00.
 4. Oferty należy składać na piśmie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ul. Lucjana Rydla 6  do dnia  14.12.2018 r. do godz. 13.00                                                              

Informacji szczegółowych udziela w imieniu Zamawiającego

Wiesław Prajs, Bogusława Zielińska

 

Tel. 91/46-68-478, 9146-68-473 

 

Załączniki:

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zakup i dostawa artykułów spożywczych w gr. II – mięso, drób i przetwory do Szkoły Podstawowej nr 37  ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin  oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin  określonych opisem przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych, tj. mięsa, drobiu i przetworów do stołówki Szkoły Podstawowej  nr 37 ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin w okresie od 01.01.2019 do31.12.2019 r.
 2. Nazwy własne takie jak „Szynka” zostały użyte przypadkowo. Dopuszcza się produkty równoważne w stosunku do przywołanych. Produkt równoważny zgodnie ze swoją definicją musi posiadać parametry nie gorsze niż produkt wskazany przykładowo przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy.
 3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie  lub pisemnie przez upoważnionego przez Zamawiającego intendenta transportem i na koszt Wykonawcy.
 4. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienne w obowiązujących przepisach prawa

 dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności :

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. oraz 26 lipca 2016 r.

w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w

jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2015, poz.1256 ) i (Dz. U. z 2016, poz. 1154).

 1. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
 2. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP.
 3. Dostarczana żywność musi posiadać termin przydatności do spożycia, określony przez producenta i odpowiednio długi, pozwalający na swobodne wykorzystanie produktu (surowca) w placówce w ramach realizacji wdrożonego systemu HACCP, opartego na aktualnych aktach prawnych: Ustawa o bezp. Żywności i Żywienia 2006r. Dz. U.2006 nr 171 poz. 1225, Dyrektywa 2000/13/WE z dnia 20.03.2000r.
 4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport              i magazynowanie. (Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia stosownego dokumentu).
 5. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie.
 6. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i niezwłocznie wymienić żywność, która nie spełnia wymagań jakościowych na wolną od wad, na własny koszt.
 7. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.
 8. Podane ilości są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dostawy mniejszej ilości produktów. Wykonawcy nie będą przysługiwały wtedy żadne roszczenia            w stosunku do Zamawiającego.
 9. Cena artykułów żywnościowych, wskazanych w załączniku nr 1 do Oferty cenowejpowinna zawierać:
  1. koszt towaru
  2. koszt opakowania
  3. koszt dostawy do zamawiającego
 10. Wybór oferty najkorzystniejszej:

       Jedynym kryterium wyboru  oferty jest cena.  W czasie trwania umowy obowiązują ceny stałe.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest pani Bogusława Zielińska , tel.: 91 46-68-473, w godzinach 08:00 – 13:00.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 3. Dostawy towarów winny być realizowane nie później niż następnego dnia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego do godz. 7.00.
 4. Oferty należy składać na piśmie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ul. Rydla 6  do dnia 14.12. 2018 do godz.13.00  

                                                             

Informacji szczegółowych udziela w imieniu Zamawiającego

Bogusława Zielińska

 

Tel. 91 46-68-473  

 

Załączniki:  

                                                                              

 

 

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia sklepiku szkolnego wraz z punktem małej gastronomi znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr. 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego   w  Szczecinie w budynku przy ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin.

 

Działając na podstawie §4 pkt.2  Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.) DyrektorSzkoły Podstawowej Nr. 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego  w Szczecinie ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin, ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczenia znajdującego się na terenie szkoływ budynku przy ul. Zofii Nałkowskiej 33.

 

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczenia o powierzchni 36,00 m2znajdującego się w budynku SP 37  w Szczecinie przy ul. Zofii Nałkowskiej 33,70-785 Szczecin celem prowadzenia sklepiku szkolnego wraz z punktem małej gastronomii. Pomieszczenie wyposażone jest w punkty oświetleniowe oraz  gniazda energii elektrycznej. Wyposażenie wynajmowanego pomieszczenia stanowi: zlew z zimną i ciepłą wodą, mała lada sklepowa wraz z regałami.

2. Minimalna stawka czynszu wynajmowanego pomieszczenia wynosi 420,00 zł netto, w której zawarte są opłaty z tytułu kosztów utrzymania pomieszczenia. Do czynszu doliczany będzie obowiązujący podatek VAT oraz podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenie   aktualnie obowiązujących stawek.

3. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem sklepiku szkolnego wraz z punktem małej gastronomii.

4. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia, oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na ściśle określonych zasadach znajdujących się we wzorze umowy najmu która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 

 II. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia sklepiku uczniowskiego wraz z punktem małej gastronomii w SP 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego  w Szczecinie przy ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin”

2. Na ofertę składają się:

            - oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego  załącznik nr 2 do specyfikacji warunków przetargu,

            - wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru,

3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

4.  Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły ( budynek przy ul. Zofii Nałkowskiej 33) w terminie do 14.12.2018 r do godziny 1000

5. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,.

6. Otwarcie ofert będzie jawne i odbędzie się w dniu 14.12.2018r o godzinie 1030w pokoju 81.

           

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

1. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora SP 37 w Szczecinie,

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu,

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert  w wyznaczonym  terminie ustalonym przez Zamawiającego,

4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w budynku szkoły przy ul. Zofii Nałkowskiej 33 oraz na stronie internetowej szkoły (gim7.szczecin.pl , sp37.szczecin.pll).

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu.

6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj: od 02.01.2019 r  do 31.12.2019 r.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 IV. Wyjaśnienia i informacje

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik - Żaneta Nowakowska Tel. 91 4629486

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.gim7.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

 

 

Załączniki do specyfikacji

 1. Załącznik nr 1 – wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – oferta cenowa