"Pomyślcie, to nic nie boli."

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Dzisiaj 134

Wczoraj 269

Miesiąc 8088

Wszystkie 390742

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

   
   Zastępca
   Rafał Malujda
 
   tel.+48-91-852-20-93
 

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

 Procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami są dostępne od 1 września br. w portierni szkoły lub do pobrania ze strony Urzędu Miasta http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.aspStypendia Socjalne - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

  2. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

   

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.

3. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy wrzucić w koszulce lub zaklejonej kopercie do urny, która zostanie wystawiona w szkole (przy portierni) – bezwzględnie do 15 września 2021 r .

 

4.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 

W przypadku wątpliwości, napotkanych problemów podczas wypełniania dokumentacji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. W indywidualnych przypadkach jest możliwy kontakt osobisty (z pedagogiem i psychologiem) po wcześniejszym ustaleniu terminu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Pedagog szkolny

Ewelina Jeżewska