Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dzisiaj 363

Wczoraj 637

Miesiąc 19836

Wszystkie 254251

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

tel.+48-91-852-20-93

iod@spnt.pl

 

RODO-informacje

Samorząd Uczniowski klas I - VI rozpoczął październikową akcję "Lekki Tornister". Przez cały miesiąc uczniowie wraz z wychowawcami będą ważyli plecaki, tornistry, a także rozmawiali na temat obniżenia ich wagi i wpływu ciężarów na wady postawy. "Lekki Tor­ni­ster" jest ogól­no­pol­ską kam­pa­nią infor­ma­cyjno-edu­ka­cyjną skie­ro­waną do uczniów klas 0–III (my rozszerzamy o klasy IV-VI) szkół pod­sta­wo­wych i pro­wa­dzoną od 2011 roku. To dzia­ła­nia proz­dro­wotne zmie­rza­jące w kie­runku pro­fi­lak­tyki wad postawy wśród naj­młod­szych. W szcze­gól­no­ści zwra­camy uwagę na pro­blem prze­cią­żo­nych ple­ca­ków szkol­nych i nie­ko­rzystny wpływ ich nosze­nia na dzie­cięce krę­go­słupy. Niewątpliwie akcji sprzyja pozostawianie podręczników w szkole. Prosimy Rodziców o codzienną kontrolę wagi tornistra. 

SU